Välkommen till Hindby Småskola

Hindby Småskola i Malmö är en friskola med förskola och skola. Vi har även öppen förskola, förskoleklass och fritidshem. På Hindby Småskola arbetar vi med FN:s konvention om barnets rättigheter, därför är avdelningarna döpta efter generalsekreterarna i FN. 

Vi ser, som vårt främsta uppdrag, att bidra till en bra start i livet för Hindby Småskolas barn och elever. Detta genom trygghet, kontinuitet och goda lärandemiljöer. På Hindby Småskola finns det en öppen förskola, fem förskoleavdelningar, förskoleklass, skola till år tre och fritidshem.

 

Verksamheterna är fördelade i två hus.


Hus 1

I Hus 1 finns förskoleklass, skola och fritidshem. Vi arbetar efter läroplanen för grundsskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Dessutom vill vi att all vår verksamhet ska genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter. Eleverna arbetar med övergripande temaområden där vi blandar teoretiskt och praktiskt arbete. ​

Hus 2

Hus 2 är vårt förskolehus där vi har åldershomogena grupper. Vid läsårsstart byter grupperna miljö för att på bästa sätt få sina behov tillgodosedda. Vår grundtanke är att pedagogerna som inskolar ett-årsgruppen, följer barngruppen fram tills överlämnandet till förskoleklassen. En av förskolans pedagoger följer med till förskoleklass.

 


Vi vill ge barnen en god start i livet.

Detta strävar vi emot genom att:

  • vara goda förebilder,
  • som pedagog vara medupptäckare i det barnen undersöker och försöker förstå,
  • lyssna och vara nyfikna på barnen

Vi väljer att se att barnen kan.

Detta strävar vi emot genom att:

  • låta barnen komma till tals och känna delaktighet i det som sker,
  • skapa goda läromiljöer där barnen tillåts att vara självständiga, nyfikna och kreativa.

Vår atmosfär ska vara välkomnande för alla som kommer. På morgonen ska alla barn mötas av ögonkontakt och ett glatt ”hej” och känna att de är uppskattade och välkomna.

FN:s barnkonvention ligger oss varmt om hjärtat och vi arbetar för alla barns lika värde.

 

Våra hus ligger mellan lummiga gårdar där barnen ges tillgång till unika varierande utemiljöer. Vi finns mitt i Malmö och har därför nära till allt det som staden har att erbjuda.

 

Nyheter

Föräldrainloggning