Fritidshemmet

Hindby Småskola erbjuder fritidshem efter det att skoldagen är slut

Vår målsättning på fritidshemmet är att med engagemang och leklust stimulera barnen och ge dem en rolig, positiv och meningsfull fritid. Vi arbetar utifrån läroplanen LGR 11 och Fritidshemmet  utvecklar varje barns förmågor. Fritidshemmet samarbetar med förskoleklassen, skolan och förskolan. Vi vill vara med och utveckla barnen till att visa solidaritet med andra barn och få dem att respektera allas individer och olikheter.

Påverka
Vi vill skapa förutsättningar för en trygg miljö där barnen ges möjlighet att bygga upp sin självkänsla. Detta sker genom uppmuntran, omtanke och delaktighet. Som en del i detta har vi med jämna mellanrum något som vi kallar stormöte. Där har barnen möjlighet att ta upp saker som de tycker är viktiga, samt att vara med och påverka verksamheten.

Plats för lek
Fritidshemmet är en plats för barnen där det ges möjlighet till att leka, samt hitta nya kompisar och intressen. Det finns olika material och redskap att skapa, experimentera och hitta på olika aktiviteter med. Ibland delar vi in barngruppen i olika konstellationer för att bryta traditionella rollmönster, samt öka möjligheten till att finna nya vänner.

Utevistelse
Utemiljön erbjuder barnen stort utrymme för fysisk rörelse, vilket vi anser vara ett betydelsefullt inslag i de ungas utveckling.  

Föräldrasamverkan
För att ett fritidshem ska fungera väl och kunna verka för gemenskapen mellan barn och vuxna, tycker vi också att föräldrarnas medverkan och möjlighet till insyn är av stor vikt.

Information
Vi skickar ut informationsblad om vad som är på gång hos oss. Men mest betydelsefullt är våra drop in, familjekvällar, luciafirande med mera, då vi alla får träffas och ha en trevlig stund tillsammans.
Personalen skickar hem månadsbrev till föräldrarna så att de därigenom vet vad som är på gång på fritidshemmet.

Fritidshemmet kan nås på telefon 0700-001820.

Skolinspektion

Vi har glädjen att meddela att Hindby Småskola har blivit godkänd av skolinspektionen utan några anmärkningar hösten 2016.

Detta innebär att allt arbete som elever, lärare, pedagoger. rektor och föräldrar lagt ner har gett utdelning.

Nu fortsätter vi framåt mot en ännu bättre skola!

Föräldrainloggning