Skolan

På Hindby Småskola har vi skola från årskurs 1 till årskurs 5.

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att alla elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Vi har totalt tre klasser på skolan, år 1-3. Vi strävar efter att skapa trygghet i små grupper och har nolltolerans mot mobbing. Vi anser det är viktigt att skapa kontinuitet för eleverna.

Vi arbetar efter läroplanen för grundsskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Dessutom vill vi att all vår verksamhet ska genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter. Eleverna arbetar med övergripande temaområden där vi blandar teoretiskt och praktiskt arbete. Eleverna utvecklar sina förmågor, tar ansvar och tränar sin självständighet varje dag. Vi tycker det är viktigt att eleverna reflekterar och utvärderar sitt arbete.

All personal arbetar utifrån en helhetssyn på eleven. Skolan kan nås på telefon 0700-001821.

Kontaktuppgifter lärare

 


 

Skolinspektion

Vi har glädjen att meddela att Hindby Småskola har blivit godkänd av skolinspektionen utan några anmärkningar hösten 2016.

Detta innebär att allt arbete som elever, lärare, pedagoger. rektor och föräldrar lagt ner har gett utdelning.

Nu fortsätter vi framåt mot en ännu bättre skola!

skolstart 15 augusti 2016

Välkomna till skolstart den 15 augusti 2016 kl 9.30!

Alla elever, från Förskoleklass till årskurs 4, samlas på skolgården vid flaggstången kl 9.30. Därefter går eleverna in i sina klassrummen med respektive lärare och avslutar där sin första skoldag.

Fritidshemmet är öppet som vanligt.

Välkomna!

Läsårsplanering för eleverna 2015/2016

Läsårsplanering för eleverna, Hindby Småskola 2015/2016  
                 
Höstterminen 2015            
Skolan börjar för eleverna       17-aug    
Höstlov i skolan v.44        26-30 okt  
Luciafirande utomhus       10-dec    
Skolavslutning         18-dec    
                 
Vårterminen 2016            
Studiedag, fritids har öppet     11-jan    
Skolan börjar för eleverna.       12-jan    
Sportlov v.8         22-26 februari  
Påsklov v 12         21- 24 mars  
lovdag, Fritids är öppet       06-maj    
Studiedag Fritids är öppet       10-maj    
Studiedag, utvärderingsdag. Alla verksamheter är stängda.           20-maj    
Skolavslutning         15-jun    
                 
Två studiedagar ska läggas ut till under läsåret. Vi återkommer med information.  
                 
                 

Föräldrainloggning